Controls lleters

INTRODUCCIÓ

FEFRIC gestiona des del juny de 2009 el Centre Autonòmic de Control Lleter (CCCL), això suposa la gestió del llibre Genealògic (LG) i Control lleter (CL) del vaquí frisó i del cabrum, així com les auditories que corresponguin. Decret 335/2006 de 5 de setembre.

El Control Lleter és l’eina de treball més important en els programes de millora genètica. Proporcionarà dades pròpies dels animals i de la seva descendència, informació que actualitzarà els índexs genètics de cada animal i incrementarà la fiabilitat dels mateixos. Serà la informació genètica que disposarà el ramader dels seus animals i una eina important per treballar la millora genètica en l’explotació.

El control lleter també aporta informació de la qualitat de la llet que serà de gran utilitat pel ramader a més d’altre informació rellevant com són els recomptes individuals de cèl·lules somàtiques, urea o bé el BHB com indicador de risc de cetosis.

El Control Lleter a Catalunya es treballa a través de les associacions locals les quals seran les encarregades del primer esglaó: visita a les explotacions i recollida de dades. Posteriorment aquestes processaran les dades i les faran arribar a la FEFRIC on es depuraran, corregiran i es faran els enviaments periòdics al centre de càlcul situat a CONAFE.

La visita dels controladors a les explotacions és mensual on es recollirà una mostra individual de les vaques en producció, recollida de dades de producció obligatòria, informació relativa al llibre genealògic i altre informació optativa com són dades de salut si l’explotació està en programes voluntaris. Algunes associacions locals també gestionen el tema de presa de mostres de genòmica de les explotacions. La mateixa associació processarà les mostres de llet al Laboratori Interprofessional ALLIC , i si és el cas, les mostres de genòmica.

A més, els ramaders dins el control lleter tenen la possibilitat de:

  • Consultar les dades de control lleter i llibre genealògic de forma privada a la web de FEFRIC: www.fefric.com
  • Rebre l’informe de control lleter a través de la seva associació
  • Rebre informe de genòmica
  • Formacions
  • Ús del programa d’acoblaments, CONAFEMAT
  • Serveis de CONAFE

Documents d'interès


Sense documents d'interès adjunts.
{"error":"Usuario no autenticado"}
Desplaça cap amunt